Južni Velebit

Procesija hodočasnika na Velikom Rujnu 15.08.2007.godine, godinu prije probijanja ceste da kapelice VelikeGospe

Skupina: Visočica-Kozjak-Počiteljski Vrh-Badanj-Višerujna

Prilazi s kopnene strane,

Gospić – Počitelj – Oglavinovac – Veliko Rujno

Pripremio: Jure Bušljeta; Fotografija: Ivo Antunović

Iz Gospića željeznicom do Ribnika, a odavle poljskim putem do Počitelja 6,8 km . Od južnih kuća mjesta naglo se uspinjemo vrletnom i stjenovitom R a z b o j n o m  D r a g o m na P o č i t e l j s k u   D u l i b u do raspuća. Lijevo prema jugoistoku vodi put na B a d a n j s k i  V r h,  a  desno u pravcu juga nastavljamo dalje šumom između nizova ponikava prema sedlu na istočnoj strani P o č i t e l j s k o g  V r h a ( 1551 m). Uspevši se na sedlo možemo po grebenu na desno doći za 40′ na Počiteljski Vrh, odakle je sličan pogled kao i sa Visočice. Od sedla spuštamo se šumom do manje košanice, otkuda se opet uspinjemo  širokom bočinom na usko rebro, pa preko ovoga šumom iznad manje ponikve istim pravcem izašavši iz šume dolazimo na veliku košanicu O g l a v i n o v a c.

To je ogromna ponikva unaokolo obrasla šumom, a dno je jedna velika košanica sa sočnom travom u visini od 1240 m. Put vodi njenim zapadnim dijelom, gdje su u južnom kutu stanovi, pa mimo ovih uspinjući se do na sedlo između Kozjaka i Javornika, a odavle zapadnim rubom velike ponikve podno J a v o r n i k a (1401m) do ponovnog sedla. Od sedla se nešto spuštamo nogostupom prema jugu do malog ravnjaka s košanicama, ispod kojega je duboki prodor R i b n i č k i h  V r a t a. S ravnjaka lijep pogled na vrh Višerujna, na Čalopek Vrh, Rujnačku Kosu, Zvirnjak i Bojinac. Tu je i raspuće nogostupa: desno vodi bočinom Čalopek Vrha na zapadni dio Malog Rujna a lijevo se spuštamo kroz strahovito razlomljenu uvalu okomitim gotovo silazom preko samih kamenih ploča  i kršlja u R i b n i č k a  V r a t a, koja rastavljaju vrh V i š e r u j n a (1625 m) od susjednog Č a l o p e k  V r h a  (1410m). Spustivši se tim sunovratim putem do početka torenta Kozjače dolazimo do R u j n a č k e  K o s e, koja se pred nama poprečno ustrmila.

Prelazimo nogostupom preko te kamenim kršljem nanesene kose na južnu njenu stranu i dolazimo nogostupom baš do stanova Jovića na V e l i k o m   R u j n u za 5h 30′ do 6h ( od Počitelja). Vodu valja uzeti u Počitelju, ima je nešto i na Oglavinovcu, a opskrbu iz Gospića, jer do Velikog Rujna nema stanova, u kojima bi se dobilo štogod. Put je ovaj naporan jer ima mnogo uspona i silaza, a od ovih je osobito naporan silaz kroz Ribnička Vrata. Na Velikom Rujnu (str.210) dobije se jaja, sira, mlijeka pa i kave, za više planinara i janje, a prenoćiti se može u stanovima ili na sijenu kraj stanova. Vode ima dosta i to dobre iz cisterne. Od Velikog Rujna kao pod 13.str.208, ili kao pod 15.str.212 u Starigrad.

Izvor: dr. Josip Poljak, Planinarski vodič po Velebitu, od 200-202 stranice,izdalo Hrvatsko planinarko društvo, Zagreb 1929.godine.

Napomena: Opisana staza od Počitelja do Oglavinovca nije označena i nije prohodna od 1991.godine, jer spada u minsko sumnjiva područja.